Tải bản đầy đủ

Người gây thiệt hại do hành vi vượt quá phòng vệ chính đáng phải bồi thường thiệt hại phần vượt quá

 Người gây thiệt hại do hành vi vượt quá phòng vệ chính đáng phải bồi thường thiệt hại phần vượt quá; (ĐÚNG khi vượt 
quá giới hạn phòng vệ chính đáng có nghĩa là đã có sự vi phạm nên chủ thể đó phải chịu trách nhiệm với sự vi phạm của 
mình)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×