Tải bản đầy đủ

Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường

Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường?(ĐÚNG pháp luật tôn trọng sự 
thỏa thuận của các bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×