Tải bản đầy đủ

Muốn áp dụng trách nhiệm bồi thường người bị thiệt hại phải chứng minh lỗi của người gây thiệt hại

Mu ốn áp d ụng trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng ng ư
ờ i b ị thi ệt h ại ph ải ch ứng minh l ỗi c ủa ng ư
ờ i gây thi ệt h ại? (SAI ph ải b ồi
th ư
ờ ng ngay c ảkhi ko có l ỗi, VD ngu ồn nguy hi ểm cao độ )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×