Tải bản đầy đủ

Trong mọi trường hợp phải có thiệt hại xảy ra mới có thể áp dụng trách nhiệm bồi thường

Trong m ọi tr ư
ờ ng h ợp ph ải có thi ệt h ại x ảy ra m ới có th ểáp d ụng trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng? ( Đ
ÚNG thi ệt h ại trên th ực t ếlà
c ăn c ứđể xác đị nh trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×