Tải bản đầy đủ

Có thể có trường hợp người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có yếu tố lỗi

Có th ểcó tr ư
ờ ng h ợp ng ư
ờ i ch ịu trách nhi ệm b ồi th ư
ờ ng thi ệt h ại không có y ếu t ốl ỗi? ( Đ
ÚNG b ồi th ư
ờ ng do ngu ồn nguy
hi ểm cao độ gây ra)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×