Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại thì không phải bồi thường

Trong tr ư
ờ ng h ợp b ất kh ảkháng gây thi ệt h ại thì không ph ải b ồi th ư
ờ ng? (SAI n ếu các bên có th ỏa thuân ph ải b ồi th ư
ờ ng
trong m ọi tình hu ống)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×