Tải bản đầy đủ

Người gây thiệt hại luôn là bị đơn trong mọi trường hợp

Ng ư
ờ i gây thi ệt h ại luôn là b ị đơ n trong m ọi tr ư
ờ ng h ợp? (SAI l ỗi có th ểt ừphí nguyên đơ n , và thi ệt h ại c ũng có th ểdo c ả
2 bên gây ra)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×