Tải bản đầy đủ

Quan hệ về bồi thường luôn phát sinh giữa các chủ thể của pháp luật dân sự

Quan hệ về bồi thường luôn phát sinh giữa các chủ thể của pháp luật dân sự?(SAI với nghĩa vụ trong hợp đồng quan hệ 
bồi thường không phát sinh khi ko có lỗi hoặc sự kiện bất khả kháng, trừ khi các chủ thể có thỏa thuận khác)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×