Tải bản đầy đủ

TRÁCH NHIỆM bồi THƯỜNG THIỆT hại NGOÀI hợp ĐỒNG

TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG
1.
Quan hệ về bồi thường luôn phát sinh giữa các chủ thể của pháp luật dân sự? (SAI với
nghĩa vụ trong hợp đồng quan hệ bồi thường không phát sinh khi ko có lỗi hoặc sự kiện bất khả
kháng, trừ khi các chủ thể có thỏa thuận khác)
2.
Có thể có trường hợp người có hành vi gây thiệt hại không phải bồi thường?(ĐÚNG
trong trường hợp phòng vệ chính đáng hoặc tình thế cấp thiết)
3.
Người bị thiệt hại luôn là nguyên đơn trong mọi trường hợp? (SAI thiệt hại có thể xay
ra cho 2 bên nên cũng có TH người bị thiệt hại là bị đơn)
4.
Người gây thiệt hại luôn là bị đơn trong mọi trường hợp?(SAI lỗi có thể từ phí nguyên
đơn, và thiệt hại cũng có thể do cả 2 bên gây ra)
5.
Vô ý gây thiệt hại thì không phải bồi thường thiệt hại?(SAI phải bồi thường cả với cố ý
và vô ý)
6.

Trong trường hợp bất khả kháng gây thiệt hại thì không phải bồi thường?(SAI nếu các


bên có thỏa thuân phải bồi thường trong mọi tình huống)
7.
Có thể có trường hợp, người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không có yếu tố lỗi?
(ĐÚNG bồi thường do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra)
8.
Trong mọi trường hợp, phải có thiệt hại xảy ra mới có thể áp dụng trách nhiệm bồi
thường?(ĐÚNG thiệt hại trên thực tế là căn cứ để xác định trách nhiệm bồi thường)
9.
Pháp nhân, tổ chức, cơ quan Nhà nước có quyền yêu cầu bồi thường về tinh thần? (SAI
chỉ áp dụng đối với cá nhân)
10.
Muốn áp dụng trách nhiệm bồi thường, người bị thiệt hại phải chứng minh lỗi của người
gây thiệt hại?(SAI phải bồi thường ngay cả khi ko có lỗi, VD nguồn nguy hiểm cao độ)
11.
Người gây thiệt hại và người bị thiệt hại có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường?
(ĐÚNG pháp luật tôn trọng sự thỏa thuận của các bên)
12.
Việc bồi thường về tinh thần luôn phải tuân theo ngạch giá do pháp luật quy định? (SAI
các bên có thể thỏa thuận về mức BT)
PHẦN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO HÀNH VI CỦA CON NGƯỜI GÂY RA
1. Thiệt hại do hành vi của nhiều người gây ra làm phát sinh trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt
hại; (Đúng Điều 616)
2. Người gây thiệt hại do hành vi vượt quá phòng vệ chính đáng phải bồi thường thiệt hại phần
vượt quá; (ĐÚNG khi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng có nghĩa là đã có sự vi phạm nên
chủ thể đó phải chịu trách nhiệm với sự vi phạm của mình)
3. Người gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết thì không phải bồi thường ;(SAI nếu thiệt hại gây ra
trong tình thế cấp thiết lớn hơn so với thiệt hại thực tế thì phải bồi thường)
4. Hành vi bảo vệ lợi ích người khác trước một hành vi tấn công không phải là phòng vệ chính
đáng;(ĐÚNG phòng vệ chính đáng đặt ra khi bảo vệ lợi ích cho chính bản thân người bị đe dọa
gây thiệt hại)
5. Do sơ suất A làm đổ xăng và xăng bùng cháy, để ngăn chặn lửa cháy vào nhà, A đã chạy sang
nhà hàng xóm rút bộ chăn bông đang phơi trên dây để dập tắt lửa, kết quả chăn bông của hàng
xóm bị hủy hoại toàn bộ. Trường hợp này A không phải bồi thường;(SAI tuy thiệt hại về chiêc chăn
bong được xác định nhỏ hơn thiệt hại do việc đổ xăng nhưng lỗi làm đổ xăng do A thực hiện, nên
A phải chịu trách nhiệm bồi thường)
6. Hành vi gây thiệt hại phù hợp với tình thế cấp thiết không làm phát sinh trách nhiệm bồi
thường thiệt hại;(ĐÚNG pháp luật quy định được laoij trừ trách nhiệm)


7. A tự uống rượu và A gây thiệt hại, A phải bồi thường;(SAI nếu người gây thiệt hại là người mất


hoàn toàn năng lực hành vi ds)
8. A tổ chức tiệc có thuê làm cỗ, những người ăn cỗ bị ngộ độc thực phẩm. A phải bồi thường; (SAI
nếu lỗi hoàn toàn thuộc về bên thuê làm cỗ)
9. X làm Tò He (nặn trò chơi bằng bột gạo hoặc ngũ cốc khác) có dùng phẩm màu độc hại, bé Y
mua con giống do X nặn để chơi, bé X đã ăn con giống đó và bị ngộ độc. X phải bồi thường thiệt
hại;(SAI vì không có mối quan hệ nhân quả, việc gây thiệt hại xuất phát từ hành vi ăn của đứa
trẻ, việc dùng bột độc chỉ là điều kiện chứ ko phải nguyên nhân chính đứa trẻ bị ngộ độc)
10. B là chủ tiệm thuốc đã bán thuốc cho C (loại thuộc nếu không dùng đúng cách làm rối loạn
nhận thức của C và có thể gây thiệt hại), do B không hướng dẫn cho C cách sử dụng, C dùng quá
liều dẫn tới mất khả năng nhận thức gây thiệt hại cho người khác. B và C cùng chịu trách nhiệm
liên đới bồi thường thiệt hại;(SAI B không phải chịu trách nhiệm, ở đây ko có mối quan hệ nhân
quả giữa hành vi gây thiệt hại và hậu quả xảy ra, việc B không hướng dẫn chỉ là điều kiện để dân
đến thiệt hại nhưng nguyên nhân trực tiếp là do C sử dụng quá liều)
11. Việc xác định lỗi của người dùng chất kích thích xác định vào thời điểm trước khi họ dùng chất
kích thích;(ĐÚNG vì khi đó họ là chủ thể có năng lực hành vi ds đầy đủ, họ có lỗi khi tự mình đưa
bản thân vào tình trạng say)
12. A, B, C cùng gây thiệt hại cho E, họ chịu trách nhiệm liên đới khi có sự thống nhất về ý chí và
hành vi gây thiệt hại cho E; (ĐÚNG theo quy định của pháp luật họ phải ràng buộc trách nhiệm
BTTH)
13. Bảo vệ ủy ban nhân dân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại;(SAI vì UBND ko
phải là pháp nhân mà là cơ quan hành chính nhà nước)
14. Chánh án gây thiệt hại là người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại;
(SAI vói điều kiện chánh án là người đang thi hành nhiệm vụ)
15. Sinh viên gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại;(SAI sinh viên ko phải người của
pháp nhân)
16. Người làm việc cho cơ quan nhà nước gây thiệt hại là cán bộ, công chức gây thiệt hại; (SAI
phải đang thi hành công vụ)
17. Người làm việc cho doanh nghiệp tư nhân gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt
hại; (SAI vì chưa chắc doanh nghiệp đó đã là pháp nhân hoắc người đó chưa chắc là người của
pháp nhân)
18. Người làm ở một văn phòng đại diện gây thiệt hại là người của pháp nhân gây thiệt hại ; (SAI
công ty đó chưa chắc là pháp nhận)
19. X là điều tra viên khi thực hiện nhiệm vụ được thủ trưởng cơ quan giao đã gây thiệt hại, đây
là trường thiệt hại do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra;(ĐÚNG theo quy
định về gây thiệt hại do người của cơ quan nhà nước gây ra)
20. Khi đang học nội trú mà gây thiệt hại, thì cha mẹ không phải bồi thường;(SAI nếu đang học
nội trú do nhà trường quản lí mà gây thiệt hại cho chính trường đó thì cha mẹ phải có trách nhiệm
bôi thường cho nhà trường)
21. Cô giáo nhờ K một học sinh lớp 6 bê hộ từ phòng thí nghiệm xuống lớp một bình hóa chất để
thực nghiệm, trong quá trình bê bình hóa chất do nô đùa K đã làm đổ hóa chất lên bạn học của K
là G làm G bị bỏng nặng. Trường hợp này cô giáo phải bồi thường; (SAI vì nguyên nhân dẫn đến
việc G bị bỏng là do hành vi nô đùa của B, trong TH này cha mẹ của B sẽ phải bồi thường)
22. A đào mộ và hủy hoại xác trong đó, A gây thiệt hại cả hai trường hợp: xâm phạm thi thể và
xâm phạm mồ mả, hài cốt;(ĐÚNG có thể áp dụng 2 điều luật trong trường hợp này, nhằm bảo vệ


cho tổn thất mà người nhà của thi thể, mồ mả bị xâm phạm. Vừa áp dụng tổn thất về vật chất và
cả tinh thần.
23. Đại lý bán hàng cho người tiêu dùng, người tiêu dùng bị  thiệt hại do hàng hóa mua của đại lý. Người tiêu dùng có
quyền kiện nhà sản xuất bồi thường;(SAI vì trước khi sử dụng người tiêu dùng phải có trách nhiệm kiểm tra, tra cứu thông
tin sản phẩm, thiệt hại xay ra từ hành vi sử dụng của người tiêu dùng chứ đại lí ko ép buộc họ phải sử dụng. Do vậy , việc
bán hàng của đại lí ko phải nguyên nhân dẫn đến thiệt hại của người tiêu dùng)
24. A và B do cùng làm nhà trên cùng mặt bằng, A và b đã thuê C đến san ủi mặt bằng. Trong
quá trình san ủi trên phần đất của B, C để máy ủi va chạm mạnh vào tường nhà M làm sập hoàn
toàn một bức tường. A và B phải chịu trách nhiệm liên đới;(SAI B và C phải liên đới bồi thường vì
đã có lỗi để dẫn đến thiệt hại cho M, Nếu A được coi là có lỗi trong việc quản lí, đôn đốc thi công
thì cũng ko phải chịu trách nhiệm BT vì hành vi của A ko có quan hệ nhân quả với thiệt hại của M)
25. Nhiều người cùng gây thiệt hại và thiệt hại do hành vi của nhiều người là một;(SAI nhiều
người cùng gây thiệt hại có thể không có sự thống nhất về hành vi, hậu quả hoặc cả hành vi và
hậu quả. Còn thiệt hại do hành vi của nhiều người phải có sự thống nhất về hậu quả, hoặc cả
hành vi và hậu quả)
26. Hành vi của A, B, C gây thiệt hại cho E làm phát sinh trách nhiệm liên đới trong bồi thường
cho E, trừ khi họ có thỏa thuận khác;(SAI trong trường hợp A,B, C không cùng thỏa thuận gây
thiệt hại cho E và có thể xác định thiệt hại gây ra của từng người thì họ riêng rẽ bồi thường. Ví dụ,
buổi sang A đánh gãy tay trái của E, chiều B đánh gãy tay phải, tối C đánh gãy chân)
28. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì cơ
quan điều tra phải bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai;(SAI theo nguyên tắc là cơ quan cuối
cùng giải quyết vụ án phải chịu trách nhiệm bồi thường vì họ trước khi thực hiện chức năng của
mình phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin của cơ quan có liên quan đã thực hiện. Như vậy
trong trường hợp này tòa án sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường)
29. Khi thẩm phán, kiểm sát viên và điều tra viên cùng sai lầm dẫn tới oan sai trong tố tụng thì ba
cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan Điều tra cùng chịu trách nhiệm liên đới bồi thường;(SAI
như giải thích ở trên cơ quan cuối cùng thụ lí án phải bồi thường)
30. Khi người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây thiệt hại trong án oan sai,Nhà
nước phải chịu trách nhiệm bồi thường.(SAI cơ quan đó phải bồi thường còn người dẫn đến oan
sai phải bồi hoàn)
PHẦN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO TÀI SẢN GÂY RA
1. Chủ sở hữu công trình xây dựng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi công trình xây
dựng gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG theo quy định của pháp luật chỉ trừ 2 TH lỗi hoàn
toàn của người bị thiệt hại và bất khả kháng. Ngoài ra, chủ sở hữu của công trình vẫn phải bồi
thường)
2. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi nguồn nguy
hiểm gây thiệt hại kể cảkhi không có lỗi;(ĐÚNG thoe khoản 3 Điều 623)
3. Chủ sở hữu tài sản gây ô nhiễm môi trường phải bồi thường thiệt hại ngay cả khi không có lỗi ;
(ĐÚNG Điều 624)
4. Xe A nổ do lửa cháy từ nhà bên cạnh. Chủ nhà bị cháy phải bồi thường; (SAI nếu lỗi ko phải của
chủ nhà mà do người thứ 3 thì người thứ 3 phải bồi thường)
5. Bão làm đổ cây và gây thiệt hại thì chủ sở hưu cây không phải bồi thường;(SAI nếu chủ sở hữu
cũng có lỗi trong việc quản lí ts vẫn phải BT, Ví dụ biết cây đã mục rũa có thể đổ gẫy nhưng ko áp
dụng biện pháp phòng chống)


6. A có cây ăn quả lớn, C là con hàng xóm sang nhà A leo lên hái trộm quả, A quát C xuống C giật
mình ngã. A phải bồi thường cho C;(SAI A ko phải bồi thường vì hành vi quát của A ko phải
nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại của C mà do hành vi của bản thân C)
7. M đổ rác thải xây dựng ra đường, N là người lưu hành trên đường, do rác thải của M chắn hết
đường, M buộc phải lái xe sang bên chiều đường ngược lại và đã đụng xe với P đi ngược chiều. M
phải chịu trách nhiệm bồi thường; (SAI M phải chịu trách nhiệm hành chính)
8. Cá sấu là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI về bản chất thì cá sấu có thể là nguồn nguy hiểm cao
độ, nhưng pháp luật chưa có quy định về TH này)
9. Đại bàng, diều hâu là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAi pháp luật chưa có quy định )
10. Chó dữ là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI chó dại có thể là nguồn nguy hiểm cao độ nếu xét về
bản chất tuy nhiên pháp luậy có những hạn chế về quy định này, còn chó giữ gây thiệt hại thì áp
dụng BTTH do súc vật gây ra)
11. Công trình đang xây dựng là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI theo quy định của pháp luật công
trình đang xây dựng ko được quy định là nguồn nguy hiểm cao độ)
12. Xe đạp điện là nguồn nguy hiểm cao độ;(SAI ko thuộc TH pháp luật quy định)
13. Điện lưới là nguồn nguy hiểm cao độ;(ĐÚNG thuộc TH hệ thống tải điện)
14. Dược liệu ở dạng thảo mộc có chứa độc tố mà gây thiệt hại thì không được xác định trường
hợp cây cối gây thiệt hại;(ĐÚNG pháp luật chưa có quy định)
15. Gây thiệt hại do ô nhiễm môi trường bao gồm cả gây thiệt hại do hành vi con người và do tài
sản gây ra; (SAI bởi vì theo quy định tại Điều 624 chủ thể gây thiệt hại phải bồi thường ngay cả
khi ko có lỗi, mà thiệt hại do hành vi của con người gây ra bắt buộc phải có dấu hiệu lỗi)
16. Do A không làm chủ tốc độ dẫn tới gây thiệt hại, đây là trường hợp thiệt hại do nguồn nguy
hiểm cao độ gây ra;(SAI thiệt haik do hành vi của con người)
17. A đang lái xe bị hạt cát bay vào mắt dẫn tới không thể điều khiển xe và gây thiệt hại. A không
phải chịu trách nhiệm;(SAI A có lỗi vo ý trong việc thực hiện các biện pháp để điều khiển phương
tiện giao thông an toàn vì vậy phải BTTH)
18. A lái xe ô tô đâm vào hai người đi xe máy ngược chiều làm cả hai người chết. Một người đội
mũ bảo hiểm, một người không đội mũ bảo hiểm. Trách nhiệm dân sự của A đối với hai người này
là như nhau;(SAI đối với người ko đội mũ bảo hiểm xác định được người này cũng có lỗi trong việc
dẫn đến cái chết nên A có thể được giảm mức bồi thường)
19. Do sét đánh dây điện đứt làm chết người đang gặt lúa dưới đồng. Không phát sinh trách
nhiệm bồi thường trong trường hợp này;(ĐÚNG vì thược TH bất khả kháng)
20. Người dưới 18 tuổi điều khiển xe máy gây thiệt hại thì chủ sở hữu xe phải chịu trách nhiệm
bồi thường;(SAI vì thiệt hại do hành vi của con người gây ra, trong TH này bố mẹ hoặc người chưa
thành niên từ 15 đên dưới 18 phải BT, lỗi của người cho mượn xe ko phải nguyên nhân trực tiếp
gây ra thiệt hại)
21. A mua sữa, uống sữa và bị ngộ độc. A phải kiện nhà sản xuất để được bồi thường;(SAI vì trước
khi sử dụng A có trách nhiệm phải kiểm tra chất lượng của sản phẩm, A có thể lựa chọn ko sử
dụng sản phẩm nếu thấy ko phù hợp, Hành vi dẫn đễn thiệt hại là từ hành vi uống của A)
22. A mua sữa ở đại lý về làm sữa chua bán lại cho khách hàng. khánh hàng dùng sữa chua của A
bị ngộ độc. A chỉ phải bồi thường nếu sữa mà A mua từ đại lý đạt chất lượng tốt;(SAI A có thể ko
phải bồi thường nếu hành vi của A không phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại, )
23. A bị nhiễm vi rút H5N1 do nguồn bệnh từ các trang trại nuôi gia cầm cạnh nhà A. Trường hợp
này A bị thiệt hại do các trang trại gây ô nhiễm môi trường;(ĐÚNG theo quy định tại điều 624


24. Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ là người dưới 15 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm bồi
thường;(ĐÚNG cha mẹ, hoặc người giám hộ mà có lỗi trong việc quản lí sẽ có trách nhiệm BT)
25. Nhà đang xây dựng bị sụp đổ gây thiệt hại thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm; (SAI nếu lỗi
do công ty xây dựng tiến hành mà có thỏa thuận công ty này phải chịu trách nhiệm về tính an
toàn của công trình)
26. Công ty cây xanh thành phố đang tỉa cành của các cây lớn, nhân viên của công ty đã treo
biển thông báo không lưu hành trên đườngtrong thời gian chặt cành, nhưng X vẫn đi vào và đã bị
cành cây rơi vào người thiệt hại về sức khỏe. Trường hợp này công ty cây xanh không phải bồi
thường;(ĐÚNG trong TH này lỗi hoàn toàn thuộc vè bên bị thiệt hại)
27. Trâu đực nhà B thấy con trâu cái nhà A đang đi trên đê liền phóng đuổi theo, trâu nhà A thấy
vậy phóng chạy đi cả hai con đã quần nát ruộng lúa của nhà C. B phải bồi thường thiệt hại; (SAI
trong TH này A phải chịu trách nhiêm bồi thường trong việc quản lí TS, nếu xác định được B cũng
có lỗi trong việc quản lí thì phải liên đới bồi thường)
28. Nhà máy hóa chất đưa nuớc thải ra sông tự nhiên gây ô nhiễm. Nhà nước là người có quyền
yêu cầu bồi thường;(SAI cá nhân bị thiệt hại từ việc gây ô nhiễm cũng có thể yêu cầu bồi thường)
29. A bị dị ứng với nước hoa. Trong phòng làm việc kín, chạy máy lạnh cô B sức nước hoa rất
mạnh. A bị dị ứng nặng. B phải bồi thường do gây ô nhiễm môi trường;(SAI hành vi của cô B ko
trái pháp luật và ko phải nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiệt hại)
30. Nhà P có con chó dữ, X con nhà hàng xóm đứng ngoài cổng nhà P trêu chó, chó đuổi theo cắn
X. P không phải bồi thường.(SAI phải bồi thường nếu có lỗi trong việc quản líTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×