Tải bản đầy đủ

ĐỀ CƯƠNG môn TT HCM

ĐỀ CƯƠNG MÔN TT HCM
Câu 1: Định nghĩa tư tưởng HCM? ý nghĩa học tập môn tư tương HCM đối với
sinh viên.
Khái niệm tư tưởng
Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con
người với thế giới chung quanh. Trong thuật ngữ “tư tưởng Hồ Chí Minh”, khái
niệm “tư tưởng” có ý nghĩa ở tầm khái quát triết học. “Tư tưởng” ở đây không phải
dùng với nghĩa tinh thần – tư tưởng, ý thức tư tưởng của một cá nhân, một cộng
đồng, mà với nghĩa là một hệ thống những quan điểm,quan niệm, luận điểm được
xây dựng trên một nền tảng triết học (thế giới quan và phương phápluận) nhất
quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình
thành trên cơ sở thực tiễn nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo
hiện thực.Khái niệm “tư tưởng” liên quan trực tiếp đến khái niệm “nhà tư tưởng”.
Một người xứng đáng là nhà tư tưởng, theo Lenin, khi người đó biết giải quyết
trước người khác tất cả những vấn đề chính trị - sách lược, các vấn đề về tổ chức,
về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát
Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những
vấn đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân
dân đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN
vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ

thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
+ Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có
tính quy luật của cách mạng Việt Nam.


+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình
phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ
nghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống
dân tộc, trí tuệ thời đại.
ý nghĩa học tập môn tư tương HCM đối với sinh viên.
- Đối với sinh viên, đội ngũ trí thức tương lai của nước nhà, việc học tập tư tưởng
Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hóa. hiện đại hóa đất nước, gắn liên với phát triển kinh tế tri thức, hội
nhập vào đời sống toàn cầu. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp
công tác
- Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam trên con
đường thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh. Thông qua việc làm rõ và truyền thụ nội dung hệ thống quan điểm của Hồ
Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạngViệt Nam, làm cho sinh viên
nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống cánh
mạng Việt Nam; làm cho tư tưởng của Người ngày càng giữ vai trò chủ đạo trong
đời sống tinh thần của thế hệ trẻ nước ta.
- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Học tập tư tưởng Hồ
Chí Minh góp phần giáo dục đạo đức, tư cách, phẩm chất cách mạng, biết sống ở
đời và làm người hợp đạo lý, yêu cái tốt, cái thiện, ghét cái ác, cái xấu; nâng cao
lòng tự hào về Người, về Đảng Cộng sản Việt Nam, tự nguyện “sống, chiến đấu,
lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Câu 2: Vận dụng tư tưởng HCM về chủ nghĩa xa hội và con đường quá độ đi
lên chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay như thế nào?
Ngày nay, chúng ta xây dựng XHCN trong bối cảnh thế giới và điều kiện
trong nc đã có nhiều thay đổi so vs sinh thời của HCM. Nhưng quan điểm của
người về XHCN và những luận điểm của người chỉ đạo trong xây dựng CNXH vẫn
có giá trị lớn, vẫn là cơ sở lí luận và phương pháp luận chỉ đạo chúng ta tiếp tục
suy nghĩ sáng tạo để tìm ra những hình thức, bước đi, cách làm tr tình hình mới.
Vận dụng tư tưởng HCM trong xây dựng CNXH ở nước ta hiện nay là góp phần
làm phong phú thêm lí luận về CNXH trong thời đại hiện nay.
Sự vận dụng đó đc thể hiện như sau


1.

Trong quá trình đổi mới, phải kiên định mục tiêu lập dân tộc và cnxh trên nền tảng
CN mác Lê-nin và tt HCM
- Độc lập dân tộc là điều kiện kiên quyết để thực hiện cnxh và cnxh là cơ sở bảo

-

đảm vững chắc cho độc lập dân tộc trên nền tảng CN mác lênin
Một tr những nguyên nhân quan trọng mà ta đổi mới thành công còn các nước thất

-

bại là do xa dời mục tiêu độc lập dân tộc và cnxh
Ngày nay, đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới nhằm mục tiêu “
Dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh’’chính là để hoàn thành

-

mục tiêu lí tưởng của HCM và nhân dân ta về cnxh trong hoàn cảnh mới
Cần thấy rằng, xd cnxh bỏ qua giai đoạn TBCN là một sự nghiệp khó khăn phức
tạp. Cần vận dụng tt HCM một cách sáng tạo, hợp lí theo định hướng mà ng vạch

ra để k đi lệch bản chất và mục tiêu của cnxh
2. Đổi mới là sự nghiệp của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân khơi dậy
mạnh mẽ các nguồn lực nội sinh, để thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất
-

nước
Công nghiệp hóa hiện đại hóa là yêu cầu đối vs các nước nông nghiệp lạc hậu quá
độ lên cnxh không qua giai đoạn TBCN. Để thành công, cần phát huy các nguồn


lực bên tr, tranh thủ nguồn lực bên ngoài trên cơ sở nguồn lực bên tr làm gốc vì ‘
-

cnxh là công trình tập thể của nhân dân’
Cần thực hiện nhất quán chiến lược đại đoàn kết dân tộc, phát huy quyền làm chủ

của mỗi ng dân trên tất cả các lĩnh vực
3. Đổi mới phải kết hợp sức mạnh dân tộc vs sức mạnh thời đại
- Công cuộc đổi mới của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa
học công nghệ trên TG phát triển mạnh mẽ, xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa ảnh
hưởng tới nhịp độ phát triển và cộc sống của nhân dân. Cuộc đấu tranh của nhân
-

dân TG vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, công bằng, hợp lí đang đc nâng cao
Để tiến hành đổi mới có hiệu quả, trong khi phát huy nội lực là chính chúng ta cần
tranh thủ ngoại lực, bảo đảm thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng, giữ
vững độc lập và định hướng xhcn, bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc. Có bản
lĩnh chính trị vững vàng và nền tảng văn hóa sâu sắc mới có thể tiếp thu những
yếu tố của ngoại lực và mới đủ khả năng loại trừ các yếu tố lai căng, nguy hiểm

độc hại
4. Xây dựng Đảng vững mạnh, làm trong sạch bộ máy nhà nước đẩy mạnh đáu tranh
-

chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện cần kiệm xd cnxh.
Cán bộ đảng và cán ộ nhà nước phải tr sạch, liêm khiết, gương mẫu, là đày tớ trung
thành, tận tụy vs nhân dân. Chăm lo tăng cường mối quan hệ giữa đảng và nhân

-

dân
Đấu tranh chống thói ỷ quyền tham ô hối lộ, bè cánh, lãng phí tr đội ngũ không

-

nhỏ cán bộ đảng viên..
Thường xuyên xd chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực hiệu quả đảm bảo cho đảnglàm tròn nhiệm vụ của đảng cầm quyền
TT HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở VN thực sự là nền tảng tt và
kim chỉ nam cho sự nghệp đổi mới của chúng ta hiện nay. Vấn đề là phải tiếp tục
quán triệt tt ấy trong cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nc trong tổ
chức và hành đọng của cán bộ đảng viên. Chỉ có bằng hiệu quả thực tế trong đổi
mới kinh tế, chính trị đem lại sự cải thiện vật chất và tinh thần cho nhân dân


Câu 3: Phân tích quan điểm của HCM về tính chất và chức năng của văn hóa.
*Tính chất của văn hóa
Sự khác nhau giữa nền văn hóa mới Việt Nam và nền văn hóa cũ trước hết ở
tính chất cơ bản của nó. Nền văn hóa cũ mang tính chất nô dịch, ngu dân đã được
HCM phân tích, tố cáo, lên án trong nhiều bài viết, nhất là trong Bản án chế độ
thực dân Pháp ở Đông Dương
Mặc dù có nhiều cách diễn đạt khác nhau, song, nền văn hoá mới theo tư tưởng
HCM luôn bao hàm 3 tính chất: tính dân tộc, tính khoa học, tính đại chúng
-Tính dân tộc
Tính dân tộc của nền văn hoá được HCM diễn đạt bằng nhiều khái niệm
như: đặc tính dân tộc, cốt cách dân tộc
Đó chính là cái tinh tuý, là chiều sâu bản sắc đặc trưng riêng của văn hoá dân tộc
Tính dân tộc không chỉ thể hiện ở chỗ biết giữ gìn, kế thừa, phát huy những
truyền thống tốt đẹp của dân tộc, mà còn phát triển những truyền thống văn hoá
tốt đẹp ấy cho phù hợp với điều kiện lịch sử mới của đất nước
-Tính khoa học
Tính khoa học của nền văn hoá thể hiện ở tính hiện đại, tiên tiến, thuận với
trào lưu tiến hoá của thời đại. Đó là: hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ
xã hội Người nói: Nay nước ta đã được độc lập, tinh thần được giải phóng, cần
phải có một nền văn hóa hợp với khoa học và hợp với cả nguyện vọng của nhân
dân. Phải kiên quyết đấu tranh chống những gì trái với khoa học, phản tiến bộ.
Những người làm văn hoá phải có trí tuệ, hiểu biết khoa học tiên tiến, phải có
chiến lược xây dựng văn hoá mang tầm thời đại
-Tính đại chúng
Tính đại chúng của nền văn hoá thể hiện ở chỗ nền văn hoá ấy phải phục vụ
nhân dân, phù hợp nguyện vọng của nhân dân và do nhân dân xây dựng nên, đậm


đà tính nhân văn
Tính đại chúng của văn hóa đòi hỏi các nhà hoạt động văn hóa phải tăng
cường liên hệ với thực tế, đi sâu vào cuộc sống của nhân dân, vừa để phản ánh tâm
tư, nguyện vọng và cuộc sống của nhân dân, vừa để đem ánh sáng văn hóa đến với
mọi người, mọi nhà
*Chức năng của văn hóa
Theo HCM, văn hoá có ba chức năng cơ bản:
- Một là, bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho nhân dân,
loại bỏ những sai lầm và thấp hèn có thể có trong tư tưởng, tình cảm của mỗi
người. HCM đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng những tư tưởng và tình cảm lớn
có ý nghĩa chi phối đời sống tinh thần của mỗi người và của cả dân tộc. Tư tưởng
lớn nhất mà Người yêu cầu Đảng và nhân dân ta phải xây dựng là lý tưởng độc lập
dân tộc gắn liền với CNXH. Những tình cảm lớn mà HCM chủ trương xây dựng
cho mỗi người là lòng yêu nước, tình yêu thương con người; yêu cái chân, cái thiện
và cái mỹ; yêu tính trung thực, thuỷ chung, chân thành, ghét những thói hư, tật xấu,
sa đoạ, biến chất,v.v...
- Hai là, nâng cao dân trí. Đó là nâng cao trình độ hiểu biết, trình độ kiến
thức của người dân. Trình độ đó phải từ chỗ không biết chữ đến chỗ biết chữ, từ
chỗ biết chữ đến chỗ hiểu biết các lĩnh vực khác cần thiết cho hoạt động cuả mỗi
người như kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghề nghiệp,
thực tiễn Việt Nam và thế giới,v.v...
- Ba là, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách và lối sống
tốt đẹp, lành mạnh luôn hướng con người vươn tới chân, thiện, mỹ để hoàn thiện
bản thân.
Muốn tham gia vào việc tạo ra những giá trị văn hoá, đồng thời biết hưởng
thụ một cách đúng đắn những giá trị văn hoá của xã hội, mỗi người không chỉ cần


có những tư tưởng đúng đắn, tình cảm cao đẹp, những hiểu biết ngày càng được
nâng cao, mà còn phải trau dồi cho mình những phẩm chất tốt đẹp, những phong
cách lành mạnh. Văn hóa phải giúp cho con người biến những tư tưởng đúng đắn,
tình cảm cao đẹp thành phẩm chất và phong cách của chính mình mới có thể sử
dụng được kiến thức để tham gia vào việc tạo ra những giá trị văn hoá cho xã hội
và biết hưởng thụ một cách đúng đắn những giá trị văn hoá của xã hội. Mỗi người
phải biết phân biệt cái tốt đẹp, lành mạnh với cái xấu xa, hư hỏng, cái tiến bộ thúc
đẩy sự phát triển xã hội với cái lạc hậu cản trở mỗi người và cả dân tộc tiến lên
phía trước. Từ đó, mỗi người phải phấn đấu làm cho cái tốt đẹp, lành mạnh ngày
càng tăng, cái tiến bộ ngày càng nhiều, cái lỗi thời, lạc hậu ngày càng giảm bớt, cái
xấu xa, hư hỏng ngày càng bị loại bỏ khỏi đời sống.
Câu 4: trình bày nội dung cơ bản của tt HCM về đạo đức cách mạng.
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có 4 chuẩn mực đạo đức cách cơ bản
-Trung với nước, hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, điều chỉnh
hành vi giữa cá nhân với cộng đồng. Trung, hiếu là các khái niệm đạo đức truyền
thống, nhưng được HCM sử dụng và đưa vào những nội dung mới
Trung với nước: yêu nước, gắn liền với yêu CNXH; trung thành với lý tưởng, con
đường CM mà đất nước, dân tộc đã lựa chọn; có trách nhiệm bảo vệ, XD và
pháttriểnđấtnước
Hiếu với dân: Thương dân, quý dân, lấy dân làm gốc; chăm lo mọi mặt đời sống
nhân dân một cách tự giác; đấu tranh giải phóng quần chúng nhân dân để dân trở
thành người chủ và làm chủ
- Trung với nước, hiếu với dân
Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ
nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước; là suốt đời phấn đấu hy sinh


vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn
nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Trung với nước phải gắn liền hiếu với dân. Vì nước là nước của dân, còn
nhân dân là chủ của đất nước. Đây là chuẩn mực đạo đức có ý nghĩa quan trọng
hàng đầu. Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, gắn bó với dân, kính
trọng và học tập nhân dân, lấy dân làm gốc, phục vụ nhân dân hết lòng.
Đối với cán bộ lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu phải nắm vững dân tình, hiểu
rõ dân tâm, thường xuyên quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Đây là những phẩm chất đạo đức gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người.
Hồ Chí Minh cũng dùng những phạm trù đạo đức cũ, lọc bỏ những nội dung lạc hậu,
đưa vào những nội dung mới đáp ứng nhu cầu cách mạng.
+ Cần là lao động cần cù, siêng năng, lao động có kế hoạch, sáng tạo năng
suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại,
không dựa dẫm.
+ Kiệm là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thì giờ, tiết kiệm tiền của của nhân
dân, của đất nước, của bản thân mình. Tiết kiệm từ cái nhỏ đến cái to; “Không xa
xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”, nhưng không phải là bủn xỉn. Kiệm trong tư
tưởng của Người còn đồng nghĩa với năng suất lao động cao.
+ Liêm là “luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân; không xâm phạm
một đồng xu, hạt thóc của nhà nước, của nhân dân”. Phải trong sạch, không tham
lam địa vị, tiền của, danh tiếng, sung sướng.
+ Chính là không tà, thẳng thắn, đứng đắn đối với mình, với người, với việc.
Đối với mình, không tự cao, tự đại, luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ, luôn
kiểm điểm mình để phát huy điều hay, sửa đổi điều dở.


Đối với người, không nịnh hót người trên, xem khinh người dưới; luôn giữ
thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, không dối trá, lừa lọc.
Đối với việc, để việc công lên trên việc tư, làm việc gì cho đến nơi, đến chốn,
không ngại khó, nguy hiểm, cố gắng làm việc tốt cho dân cho nước.
+ Chí công vô tư là ham làm những việc ích quốc, lợi dân, không ham địa vị,
không màng công danh, vinh hoa phú quý; “phải lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ
(tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc).
Thực hành chí công vô tư là nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân chỉ biết đến mình, muốn
“mọi người vì mình”. Nó là giặc nội xâm, còn nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.
-Yêu thương con người, sống có tình nghĩa: Yêu thương tất cả mọi người,
trước hết là người lao động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, những người dễ bị tổn
thương nhất trong xã hội: trẻ em, người già, phụ nữ; yêu thương con người trên lập
trường của giai cấp công nhân; chăm lo mọi mặt đời sống con người để con người
được thỏa mãn các nhu cầu, lợi ích, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân
-Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung: Chuẩn mực đạo đức này điều
chỉnh hành vi ứng xử của con người trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc; nó
có cơ sở từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, của chế độ XHCN
Về nội dung, chuẩn mực đạo đức này bao gồm: Tôn trọng, thương yêu các dân tộc;
ủng hộ, giúp đỡ các dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng; XD khối đoàn
kết quốc tế trên cơ sở cùng có lợi, có lý, có tình.

Câu 5: vận dụng tt HCM về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế trong giai
đoạn hiện nay như thế nào?
- Trong công cuộc đổi mới đất nước, đại đoàn kết phải được củng cố và phát
triển nhằm rửa được cái nhục đói nghèo và lạc hậu so với các nước trong khu vực


và trên thế giới; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm chấn hưng đất
nước; phát huy tính năng động của mỗi người dân, của cả cộng đồng, khắc phục
những mặt trái của kinh tế thị trường, giữ vững và phát huy nền văn hoá đậm đà
bản sức dân tộc.
- Xây dựng Đảng cầm quyền thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng một
chế độ dân chủ, một Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; một hệ thống chính
trị có hiệu quả và hiệu lực thực tế.
- Chủ động xác định rõ các bước hội nhập quốc tế, củng cố khối đoàn kết với
mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới vì mục tiêu hoà bình, độc lập, dân chủ và phát
triển.
Thứ nhất, Đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối
chiến lược của cách mạng Việt Nam, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là
nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc
Thứ hai, Đại đoàn kết toàn dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất
củaTổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm
điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành
phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương
lai.
Thứ ba, bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực,
chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hòa lợi
ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội, thực hiện dân chủ với giữ gìn kỷ
cương, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao
tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực,


tự cường, xây dựng đất nước, xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và
phát triển khối đại đoàn kết dân tộc
Thứ tư, Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị
mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức Đảng, được thực hiện bằng nhiều biện pháp,
hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà
nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu
Câu 6: sinh viên học tập và lm theo tt, tấm gương đạo đức HCM ntn?
Hồ Chí Minh cho rằng , trong thế hệ trẻ việc tu dưỡng đạo đức là vô cùng
quan trong vì đối với mỗi người sinh viên , họ chính là những con người được đào
tạo bài bản để đóng góp cho đất nước của chúng ta khi họ ra trường, hay nói cách
khác sinh viên chính là " người chủ tương lai của nước nhà" ; là cầu nối giữa các
thế hệ và sinh viên chính là người tiếp sức cho cách mạng trong thời đại hiện nay.
Sinh viên là những con người được đào tạo trong các trường đại học và có
tài năng tuy nhiên có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng , cho nên việc
tu dưỡng đạo đức với sinh viên là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Hồ Chí Minh không chỉ là nha đạo đức học lỗi lạc mà con là một tấm gương
đạo đức vô song. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo đức
của Người có một sức sống mãnh liệt và cổ vũ lớn lao với nhân dân ta và nhân dân
thế giới. Để có đủ tài đức để trở thành chủ nhân tương lai của đất nước , thanh niên
cần phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thanh niên cần trung với nước , hiếu với dân , suốt đời đấu tranh cho sự
nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp , giải phóng con người.đó chính là
một phẩm chất đạo đức quan trọng của sinh viên hiện nay, chính là sự trung thành
với đất nước với nhân dân, và đó cũng chính là phẩm chất đạo đức cần có với sinh
viên của đất nước đi theo con đường Xã hội Chủ nghĩa như đất nước Việt Nam
chúng ta, đạo đức vì cộng đồng vì nhân loại.


Học cần, kiệm, liêm , chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng , nếp sống
giản dị và đức khiêm tốn vô thường. Một đạo đức hi sinh tính cá nhân của con
người, không phải vì riêng tư, từ bỏ những ham muốn cá nhân , sống trong sạch,
giản dị , giàu lòng nhân ái , gương mẫu trong sinh hoạt học tập, tránh rơi vào thói
ích kỉ , cá nhân , tham lam .
Học tấm gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn quyết tâm vượt qua mọi
thử thách, gian nguy để đạt được mục đích trong cuộc sống. Có được đức tính như
vậy sinh viên có thể vượt qua các khó khăn thủ thách gặp được trong cuộc sống và
sẽ gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống.
Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có hiệu quả thì
sinh viên phải có sự tu dưỡng, rèn luyện hết mình , luôn luôn cố gắng phấn đấu vì
gia đình quê hương đất nước, luôn yêu quê hương đất nước, giàu lòng nhân ái và
tích cực làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong cuộc sống.
Câu 7: trình bày đối tượng và nhiệm vụ của môn học TT HCM?
Đối tượng nghiên cứu
+ Để xác định đối tượng nghiên cứu của môn học phải căn cứ vào vai trò,
chức năng của môn học; các chỉ dẫn trực tiếp của Hồ Chí Minh khi Người xác định
về nội dung các bài viết, bài nói, các tác phẩm; các quan diểm có tính định hướng
của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống quan
điểm, quan niệm, lý luận về cách mạng Việt Nam trong dòng chảy của thời đại mới
mà cốt lõi là tư tưởng độc lập. tự do của dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội; về
mối quan hệ biện chứng trong sự tác động qua lại của tư tưởng độc lập, tự do. dân
chủ, chủ nghĩa xã hội vối tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về các quan
điểm cơ bản trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh


+ Đối tượng của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là bản thân hệ
thống các quan điểm, lý luận được thể hiện trong toàn bộ di sản Hồ Chí Minh mà
còn là quá trình vận động, hiện thực hóa các quan điểm, lý luận đó trong thực tiễn
cách mạng Việt Nam. Đó là quá trình mang tính quy luật bao gồm hai mặt thống
nhất biện chứng: sản sinh tư tưởng và hiện thực hóa tư tưởng theo các mục tiêu dân
chủ và nhân đạo.
- Nhiệm vụ nghiên cứu
Trên cở sở đối tượng, bộ môn tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đi sâu nghiên
cứu làm rõ:
+ Cơ sở (khách quan và chủ quan) hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm
khẳng định sự ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu để giải đáp các vấn
để lịch sử dân tộc đặt ra.
+ Các giai đoạn hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Nội dung, bản chất cách mạng, khoa học, đặc điểm của các quan điểm
trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưỏng Hồ Chí
Minh đối với cách mạng Việt Nam.
+ Quá trình quán triệt, vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh qua các
giai đoạn cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.
+ Các giá trị tư tưởng lý luận của Hồ Chí Minh đối với kho tàng tư tưởng, lý
luận cách mạng thế giới của thời đại.
Câu 8: vận dụng tt hcm về ĐCSVN vào công tác xây dựng Đảng ntn?
Thứ nhất, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân kiên định, giữ vững
và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, hệ tư tưởng của Đảng.


Công tác giáo dục phải làm cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng ăn sâu, bám
chắc vào đời sống chính trị tinh thần của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Trên
cơ sở nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thành, vận dụng sáng tạo lý
luận của Đảng vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường đoàn kết thống
nhất trong Đảng trên nền của sự giác ngộ chính trị cao và những nguyên tắc của
công tác xây dựng Đảng, ra sức tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và đấu tranh
chống lại những quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ
Chí Minh, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; làm thất bại mọi âm mưu,
thủ đoạn của kẻ thù chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta, phá hoại khối đoàn
kết trong Đảng, trong toàn xã hội.
Thứ hai, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống cách mạng cho đội ngũ cán
bộ, đảng viên.
Trước hết phải nâng cao kiến thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, trong đó
tập trung bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năng
lực tư duy, hoạt động thực tiễn và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt lời dạy của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân. Khắc phục triệt để tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên giảm sút ý chí,
phai nhạt lý tưởng, thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Đảng ta xác định việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống là chế độ bắt
buộc, là tiêu chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.
Thứ ba, củng cố tổ chức, chấp hành nghiêm các nguyên tắc, chế độ sinh
hoạt của Đảng.


Đây là cơ sở để củng cố tổ chức, bảo đảm đoàn kết thống nhất, kỷ luật trong Đảng.
Vì vậy, phải quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc
tổ chức cơ bản của Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng
Câu 9: phân tích quan điểm HCM về vai trò của con người và chiến lược trồng
người.
Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người
- Con người là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách
mạng. Theo Hồ Chí Minh, "trong bầu trời không quý bằng nhân dân. trong thế giới
không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Nhân dân la ng sáng tạo ra
mọi gía trị, cả vật chất và tinh thần, và mọi của cải. Ng khẳng định ‘ vô luận việc gì
đều do con ng làm ra, và từ nhỏ đến to, từ xa đến gần đều thế cả’
Không chỉ thẩy rõ vai trò của con ng, hcm còn thấy rõ sức mạnh của con ng
khi đc tổ chức lại. Ng viết ‘ trong bầu trời k có gì quý bằng nhân dân, trên TG
không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kể của nhân dân’ và ‘ dễ mấy lần k dân
cũng chịu, khó vạn lần dân chịu cũng xong’
Nhân dân là yếu tố quyết định thành công của cách mạng ‘ lòng yêu nước và
sự đoàn kết của nhân dân là 1 lực lượng vô cùng to lớn k ai thắng nổi’
- con ng vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách mạng, phải coi trọng chăm
sóc phát huy nhân tố con ng
HCM khẳng định mục tiêu của cách mạng là giải phóng con ng, mang lại tự
do hạnh phúc cho con ng. Suốt đời mình ng đã luôn đấu tranh vì mục tiêu đó. Ng
nói ‘ tôi chỉ có 1 ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nc ta đc hoàn toàn
độc lập, dân ta đc hoàn toàn tự do đòng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng


đc học hành’. Tr di chúc ng cũng dành mối quan tâm đầu tiên là công việc đối vs
con ng.
Trong khi khẳng định mục tiêu của cách mạng, HCM cũng đồng thời nhấn
mạnh sự nghiệp giải phóng là do chính bản thân con ng thực hiện. Nghĩa là con ng
là động lực của cách mạng. Điều này thể hiện niềm tin mãnh liệt của HCM vào sức
mạnh của nhâ dân.
Con ng là động lực của cách mạng đc nhìn nhận trên phạm vi cả nc, toàn thể
đồng bào, song trc hết là ở giai cấp công nhân va nông dân. Công nhân là gốc cách
mạng
Tuy nhiên k phải mọi con ng trở thành động lực, mà phải là những con ng đc
giác ngộ và tổ chức. Họ phải có trí tuệ, bản lĩnh chính trị, đạo đức , văn hóa.. và đc
lãnh đạo, dẫn đường. Vì vậy phải tăng cường giáo dục nhân dân, tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng và cách mạng.
Giữa con ng – mục tiêu và con ng- động lực có mối quan hệ biện chứng vs
nhau. Càng chăm lo cho con ng – mục tiêu càng tốt thì sẽ tạo thành con ng – động
lực tốt bấy nhiêu. Ngược lại tăng cương sức mạnh của con ng – động lực sẽ nhanh
chóng đạt đc mục tiêu cách mạng.
Về chiến lược trồng ng
-

Trồng ng là yêu cầu khách quan, vừa cấp bách vừa lâu dài của cách mạng
Xuất phát từ quan niệm coi con ng là vốn quý là yếu tố quyết định đối vs sự

thành bại của cách mạng, là mục tiêu động lực của cách mạng, HCM rất coi trọng
chiến lược trồng ng


Con ng phải đc đặt vào vị trí trung tâm của sự phát triển, nhằm phát huy cao
nhất mọi tiềm năng của con ng
Chiến lược trồng ng vừa mang tính thường xuyên cấp bách vừa mang tính cơ
bản lâu dài, phải làm công phu tỉ mỉ như ng làm vườn vậy
K phải chờ cho KT, văn hóa phát triển cao rồi mới xd con ng XHCN, cũng k
phải xd xong con ng XHCN rồi mới xd XH XHCN. Việc xd con ng phải đặt ra từ
đầu và quan tâm suốt quá trình
“Trước hết cần có những con ng XHCN’ có nghĩa là k phải tất cả mọi ng
phải và có thể chở thành con ng XHCN thật đầy đủ,thật hoàn chỉnh ngay 1 lúc
màchỉ có nghĩa là trc hết cần có những con ng tiên tiến, có những nét tiêu biểu của
con ng XHCN để có thể lm gương và lôi cuốn ng khác cũng như toàn XH xd con
ng mới, đồng thời họ cũng k ngừng đc hoàn thiện đc nâng cao
Xd con ng mới là đào tạo xd con ng phát triển toàn diện: đức, trí, thể, mĩ.
Tiêu chuẩn con ng XHCN theo HCM:
+ có tư tưởng XHCN : có ý thức làm chủ, có tinh thần tập thể, có tư tưởng
mình vì mọi ng, mọi ng vì mình, có tinh thần dám nghĩ dám làm dám chịu trách
nhiệm, quyết chí vươn lên, có tinh thần tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên
CNXH
+ có đạo đức và lối sống XHCN: trung vs nc hiếu vs dân thương yêu con ng
cần kiệm liêm chính trí công vô tư, có tinh thần quốc tế tr sáng có lối sống lành
mạnh


+ có tác phong XHCN: làm việc có kế hoạch biện pháp có quyết tâm tổ chức
kỷ luật có năng xuất chất lượng hiệu quả cao lao động hăng say k sợ khó sợ khổ
làm việc vì lợi ích của XH, tập thể và của bản thân
+ có năng lực làm chủ: làm chủ bản thân gia đình và công việc mình đảm
nhiệm đủ sức khỏe và tư cách tham gia làm chủ nhà nc và XH thực hiện tốt quyền
công dân, k ngừng nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, KH – CN, chuyên môn
nghiệp vụ để làm chủ.
Ngoài những tiêu chuẩn chung trên HCM còn nêu những tiêu chuẩn cụ thể
con ng từng giới từng ngành.
+ chiến lược trồng ng là 1 trọng tâm, 1 bộ phận hợp thành của chiến lược
phát triển KT XH
Trông ng là công việc “ trăm năm’” k thể nóng vội 1 sớm 1 chiều k phải là 1
lúc là xong, cũng k phải tùy tiện đến đâu hay đến đó. Nhận thức và giarir quyết vấn
đề này có ý nghĩa thường trực bền bỉ tr suốt cuộc đời mỗi con ng, tr suốt thời kì
quá độ lên CNXH
Câu 10: trình bày giá trị tt HCM
1. Tư tưởng HCM soi sáng con đường giảo phóng và phát triển dân tộc

a.tài sản tinh thần vôi giá của dt VN
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của thời đại, nó trường tồn bất diệt, là
tài sản vô giá của dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “ Lý luận không
phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính sáng tạo, lý luận luôn cần được bổ sung
bằng những kết luận mới, rút ra từ thực tiễn sinh động”. Nét đắc sắc trong tư


tưởng Hồ Chí Minh là những vấn đề xung quanh việc giải phóng dân tộc và định
hướng cho sự phát triển của dân tộc. Tư tưởng của Người gắn liền với chủ nghĩa
Mác- Lênin và thực tiễn cách mạng nước ta
b. Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam
Tư tưởng HCM soi đường cho Đảng và nhân dân ta trên con đường thực
hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng vững chắc để Đảng ta vạch ra đường lối cách
mạng đúng đắn, là sợi chỉ đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi
tới thắng lợi.
2. Tư tưởng HCM đối với sự phát triển của thế giới

a.phản ánh khát vọng của thời đại
C.Mác khái quát “ Mỗi thời đại xã hội đều cần những con người vĩ đại của
nó và nếu không có những con người vĩ đại như thế thì thời đại sẽ sáng tạo ra
những con người như thế”
Hồ Chí Minh là nhân vật lịch sử vĩ đại, không chỉ là sản phẩm của dân tộc,
của giai cấp công nhân Việt Nam mà còn là sản phẩm của dân tộc, của nhân loại
tiến bộ
b. Tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người
Đóng góp lớn nhất của Hồ Chí Minh đối với thời đại là từ việc xác định con
đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đến việc xác định được một con đường cách
mạng, một hướng đi, một phương pháp để thức tỉnh hàng trăm triệu con người bị
áp bức
Những tư tưởng của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi là chân lý sáng ngời,
góp phần vào sự kiến tạo và phát triển của nhân loại. Đó là một sự thật lịch sử
c. Cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả
Trong lòng nhân dân thế giới , Hồ Chủ tịch là bất diệt. Bạn bè năm châu


khâm phục và coi Hồ Chí Minh là “lãnh tụ của thế giới thứ ba”. Tuy Người đã mất
nhưng “ tư tưởng chỉ đạo của Người vẫn mãi mãi soi sáng cuộc đấu tranh cho tới
khi tất cả bọn xâm lược và bọn áp bức bị đánh bại hoàn toàn
Câu 11: vận dụng tt hcm về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
ntn?


về vấn đề dân tộc

+ độc lập dân tộc là quyền thiêng và bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc
muốn có bình đẳng dân tộc thì các dân tộc thuộc địa phải đc giải phong khỏi chủ
nghĩa thực dân . nên độc lập dân tộc phải thể hiện ở 3 điểm sau
- dân tộc đó phải đc độc lập toàn diện về chính trị kte an ninh toàn vẹn lãnh thổ và
quan trọng nhất là độc lập về chính trị
- mọi vấn đề chủ quyền quốc gia phải do ng dân nc đó tự quyết định
- nền độc lập thực sự phải đc thể hiện ở cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc của ng
dân.
vì thế nền độc lập của VN phải theo nguyên tắc nc VN của ng VN, mọi vấn
đề về chủ quyền quốc gia phải do ng dân VN tự quyết định, k có sự can thiệp của
nc ngoài
Quyền độc lập, bình đẳng ân tộclà quyền thiêng liêng, quý giá nhất và bất
khả xâm phạm ‘ k có gì quý hơn độc lập tự do’ là lẽ sống là triết lí cách mạng
HCM và của dân tộc VN. Đó cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối vs các dân tộc bị áp
bức, đấu tranh cho 1 nền độc lập tự do thống nhất đất nc dân chủ ấm no hạnh phúc
của ng dân


+ vấn đề dân tộc kết hợp nhuần nhuyễn vs vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc gắn liền
vs CNXH
HCM đã vận dụng sáng tạo quan điểm CN mác Lên-nin vào cách mạng giải
phóng dân tộc ng chỉ rõ 2 điểm
-

các nước đế quốc xâm lược cướp bóc thuộc địa làm cho mâu thuẫn giữa chủ nghĩa
đế quốc và thuộc địa nổi lên gay gắt. Giải quyết mâu thuẫn này đòi hỏi phải tập
hợp đoàn kết mọi lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. Ngày nay chỉ có giai cấp
công nhân mới có thể đoàn kết và lãnh đạo đcmọi giai tầng làm cách mạng giải
phóng dân tộc

-

ở các nước thuộc địa chủ nghĩa yêu nc, tinh thần độc lập dân tộc là 1 động lực to
lớn, đay là chủ nghĩa dân tộc chân chính. Vì thế khi cách mạng giải phóng dân tộc
thắng lợi thì chủ nghĩa dân tộc ở đó nhất định sẽ biến thành chủ nghĩa quốc tế ( chủ
nghĩa cộng sản)
vì thế những ng cộng sản ở các nc thuộc địa phải tự nắm lấy ngon cờ dân tộc
và giải quyết vấn đề dân theo quan điểm của giai cấp công nhân
Như vậy giải phóng dân tộc gắn liền vs giải phóng giai cấp công nhân và của cách
mạng thế giới. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu loài ng đem lại cho mọi ng k
phân biệt nguồn gốc chủng thuộc sự tự do bình đẳng bác ái thực sự
+ chủ nghĩa yêu nc gắn liền vs chủ nghĩa quốc tế
chủ nghĩa yêu nc chân chính và chủ nghĩa k đối lập mà thống nhất vs nhau.
Vì thế: Mỗi dân tộc phải đấu tranh dành vs giữ độc lập cho dân tộc mình đồng thời
phải ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lâp của các dân tộc khác.
giải dân tộc dt
Là hệ thống các quan điểm về con đường cứu nc về tổ chức lực lượng chiến
lược sách lược và những nhân tố đảm bảo thắng lợi của cách mạng giải phóng dân
tộc VN và các dân tộc thuộc địa khỏi chủ nghĩa thực dân đế quốc xd 1 nc VN hòa
bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh đây là đóng góp xuất sắc nhất của
HCM vào kho tàng lí luận Mác Leenin vì vậy đc suy tôn là anh hùng giải phóng
dân tộc

-

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường cách mạng vô
sản

-

Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công
nhân lãnh đạo

-

Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân trên cơ sở liên minh công
nông

-

Cách mạng giải phóng dân tộc cần đc tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng
giành thắng lợi trc cách mạng vô sản chính quốc

-

Cách mạng giải phóng dân tộc phải đc thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp
lực lượng chính trị của quần chúng vs lực lương nhân dân
Câu 12: phân tích quan điểm của HCM về tính tất yêu của chủ nghĩa xã hội ở
VN.
-

Xuất phát từ học thuyết Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội
Quan điểm của HCM, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi quốc tế là

quy luật phát triển của xã hội loài người. Dựa vào học thuyết hình thái kinh tế - xã


hội Người khẳng định, sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu kinh tế,
nguyên nhân sâu xa là sự phát triển của sức sản xuất xã hội lực lượng sản xuất.
Sự ra đời của CNXH là do nhu cầu giải phóng con người một cách triệt để
theo 3 trình độ từ thấp đến cao: giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng
từng cá nhân để hình thành những nhân cách phát triển toàn diện
Sự ra đời của CNXH là một tất yếu đạo đức xã hội. Ng lý giải theo quy luật
đấu tranh giữa thiện - ác, tốt - xấu và quy luật chung là cái thiện, cái tốt nhất định
sẽ chiến thắng cái ác, cái xấu trong Thường thức chính trị Ng viết: CNCS ra đời thì
lúc đó mọi người đều sống có đạo đức Sự ra đời của CNXH là một tất yếu của văn
minh nhân loại.
Dựa trên đặc điểm truyền thống và văn hóa tư tưởng, điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam và sự thống trị tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc tại các
nước thuộc địa
CNXH ra đời là do tác động của tất cả các nhân tố: kinh tế, chính trị, đạo
đức, xã hội, văn hóa. Do vậy, sự ra đời của CNXH, CNCS là không cưỡng lại
được. Ng nói: K có một lực lượng nào ngăn trở được mặt trời mọc. K có một lực
lượng nào ngăn trở được xã hội loài người tiến lên. K có một lực lượng nào ngăn
trở CNXH, CNCS phát triển
Chỉ có chủ nghĩa xã hội (CNXH) mới thực sự đem lại cuộc sống ấm no,
tự do, hạnh phúc cho mọi người dân
Theo HCM, sự ra đời của CNXH ở Việt Nam cũng là một sản phẩm tất yếu
của quá trình phát triển lịch sử. Bởi vì: Sau khi nước ta giành được độc lập theo
con đường cách mạng vô sản thì đi lên xây dựng CNXH là một bước phát triển hợp
quy luật Chỉ có xây dựng một xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa thì nước nhà
mới thật sự độc lập, nhân dân lao động mới thực sự được hưởng cuộc sống ấm no,
tự do, hạnh phúc
Câu 13: trình bày quan điểm HCM về mục tiêu, động lực, của cnxh ở việt nam.


Những mục tiêu cơ bản
+ Hồ Chí Minh ý thức được rõ ràng giá trị của chủ nghĩa xã hội về mặt lý
luận là quan trọng, nhưng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra con đường để thực hiện
những giá trị này. Điểm then chốt, có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng của Hồ
Chí Minh là đề ra các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể xây dựng chủ nghĩa xã
hội trong mỗi giai đoạn cách mạng khác nhau ở nước ta. Chính thông qua quá trình
đề ra các mục tiêu đó chủ nghĩa xã hội được biểu hiện với việc thỏa mãn các nhu
cầu lợi ích thiết yếu của người lao động. Ở Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ
nghĩa xã hội và mục tiêu phấn đấu của Người là một đó là độc lập, tự do cho dân
tộc, hạnh phúc cho nhân dân; đó là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập,
dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được
học hành.
+ Từ cách đặt vấn đề này theo Hồ Chí Minh, hiểu mục tiêu của chủ nghĩa xã
hội, nghĩa là nắm bắt nội dung cốt lõi con đường lựa chọn và bản chất thực tế xã
hội mà chúng ta phấn đấu xây dựng. Tiếp cận chủ nghĩa xã hội về phương diện
mục tiêu là một nét đặc sắc, thể hiện phong cách và năng lực tư duy lý luận khái
quát của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh có nhiều cách đề cập mục tiêu của chủ nghĩa
xã hội.
+ Hồ Chí Minh quan niệm mục tiêu cao nhất của chủ nghĩa xã hội là nâng
cao đời sống nhân dân. Đó là sự tin tưởng cao độ vào lý tưởng vì dân. Theo Người,
muốn nâng cao đời sống nhân dân, phải tiến lên chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu nâng
cao đời sống toàn dân đó là tiêu chí tổng quát để khẳng định và kiểm nghiệm tính
chất xã hội chủ nghĩa của các lý luận chủ nghĩa xã hội và chính sách thực tiễn.
Trượt ra khỏi quỹ đạo đó thì hoặc là chủ nghĩa xã hội giả hiệu hoặc không có gì
tương thích với chủ nghĩa xã hội.


+ Chỉ rõ và nêu bật mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã khẳng
định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với chế độ xã hội đã tồn tại trong lịch sử,
chỉ ra nhiệm vụ giải phóng con người một cách toàn diện, theo các cấp độ: từ giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp xã hội đến giải phóng từng cá nhân con người,
hình thành các nhân cách phát triển tự do. Như vậy Hồ Chí Minh đã xác định các
mục tiêu cụ thể của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên tất cả các lĩnh vực của
đời sống xã hội.
- Mục tiêu chính trị: Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ lên
chủ nghĩa xã hội. Chế độ chính trị phải là do nhân dân lao động làm chủ. Nhà nước
là của dân do dân và vì dân. Nhà nước có hai chức năng: dân chủ với nhân dân.
chuyên chính với kẻ thù của nhân dân
- Mục tiêu kinh tế: Theo Hồ Chí Minh, chế độ chính trị của chủ nghĩa xã hội
chỉ được bảo đảm và đứng vững trên cơ sở một nền kinh tế vững mạnh. Nền kinh
tế mà chúng ta xây dựng là nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công - nông nghiệp
hiện đại. khoa học - kỹ thuật tiên tiến, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được bỏ
dần, đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện.
- Mục tiêu văn hóa - xã hội: Theo Hồ Chí Minh, văn hóa là một mục tiêu cơ
bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Văn hóa thể hiện trong mọi sinh hoạt tinh
thần của xã hội đó là xóa nạn mù chữ, xây dựng, phát triển giáo dục, nâng cao dân
trí, xây dựng phát triển văn hóa - nghệ thuật, thực hiện nếp sống mới, thực hành vệ
sinh phòng bệnh, giải trí lành mạnh, bài trừ mê tín dị đoan, khắc phục phong tục
tập quán lạc hậu.
- Các động lực của chủ nghĩa xã hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×