Tải bản đầy đủ

Sơ đồ tổ chức thi công

Dự á n

: c ô n g t r ìn h h ỗ n h ợ p k h u n h à ở , v ă n
ph ò n g v à t t t h ơn g mạ i

g ó i t hầu

: t h i c ô n g c ọ c k h o a n n h ồ i đạ i t r à - t ờ n g v ây

n h à t h ầ u l ic o g i
Ph ụ t r á c h t ạ i v ă n ph ò n g :
ô n g n g ô q u ố c min h - p.t g đ - t c t l ic o g i

ba n điều h à n h c ô n g t r ờ n g
Giá m đố c BĐ H : ô n g CA O K IM PHá CH

bộ ph ậ n q u ả n l ý h đ
v ậ t l iệu , c h ấ t l ợ n g ,

bộ ph ậ n g iá m s á t ,
n g h iệm t h u , t r ắc đạ c


t iến độ

bộ ph ậ n h à n h c h ín h ,
a n t o à n , bả o v ệ, d ọ n d ẹp
c ô n g t r ờ n g , điện - n ớ c

2 -3 ng ời

5 - 7 ng ời

độ i t h i c ô n g

độ i t h i c ô n g

cọc số 1

cọc số 2

3 - 4 ng ời

độ i t h i c ô n g
t ờ n g v ây

(ph ụ t r á c h 02 d ây

(ph ụ t r á c h 02 d ây

(ph ụ t r á c h 02 d ây

c h u y ền k h o a n n h ồ i)

c h u y ền k h o a n n h ồ i)

c h u y ền t ờ n g v ây )

35-:-40 n g ờ i

35-:-40 n g ờ i


40-:-60 n g ờ i

Hà nội, ngày 22 tháng 08 năm2015
đạ i d iện n h à t h ầ uTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×