Tải bản đầy đủ

Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng

Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền mà nội dung công việc không phù hợp v ới ch ức
năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân thì người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm ;(ĐÚNG nếu tiếp nhận công
việc ủy quyền mà gây thiệt hại thì người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×