Tải bản đầy đủ

Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong chức năng

Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong 
chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân;(ĐÚNG khi tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét công việc
đó có ảnh hưởng đến lợi ích của công ty hay không, nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân sẽ 
ko tiếp nhận việc ủy quyền)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×