Tải bản đầy đủ

Khi bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền nhưng đem lại lợi ích cho bên ủy quyền thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền

Khi bên đư
ợ c ủy quy ền th ực hi ện công vi ệc v ư
ợ t quá ph ạm vi ủy quy ền nh ưng đe m l ại l ợi ích cho bên ủy quy ền thì không
ph ải ch ịu trách nhi ệm v ềhành vi v ư
ợ t quá ph ạm vi ủy quy ền ; (SAI n ếu gây thi ệt h ại cho phía bên kia v ẫn ph ải ch ịu trách
nhi ệm v ềph ần v ư
ợ t quá)×