Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về phần công việc vượt quá phạm vi ủy quyền

Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về ph ần
công việc vượt quá phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG nếu vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên được ủy quền phải chịu trách nhiệm
với hành vi vượt quá của mình)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×