Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu cầu của khách thì cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm khi có những thiệt hại xảy ra

Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho phép theo yêu c ầu của khách thì cả hành khách
và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm khi có những thiệt h ại x ảy ra; (SAI chỉ có nhà khách phải bồi thường vì
không tuân thủ theo quy định vận chuyển)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×