Tải bản đầy đủ

Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản hành khách cho bên vận chuyển khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí

Bên v ận chuy ển có quy ền chuy ển tài s ản hành khách cho bên v ận chuy ển khác trong quá trình v ận chuy ển n ếu bên thuê
v ận chuy ển không ph ải tr ảthêm chi phí; (SAI trong tr ư
ờ ng h ợp các bên đã có th ỏa thu ận ko đư
ợ c tra đổ i và ph ải do chính
bên v ận chuy ển th ực hi ện )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×