Tải bản đầy đủ

Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển hành khách và tài sản

V ũkhí b ị nghiêm c ấm v ận chuy ển trên các ph ư
ơ ng ti ện v ận chuy ển hành khách và tài s ản; (SAI n ếu các lo ại v ũkhí không
thu ộc danh m ục c ấm vân có thêt đư
ợ c v ận chuy ển)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×