Tải bản đầy đủ

Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi cư trú của bên thuê vận chuyển

N ếu không th ỏa thu ận nào khác bên v ận chuy ển tài s ản giao hàng t ại n ơi c ưtrú c ủa bên thuê v ận chuy ển; (SAI đị a đi ểm là
đi ều kho ản b ắt bu ộc nên ph ải được th ỏa thu ạn t ừtr ước)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×