Tải bản đầy đủ

Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách

Xe v ận chuy ển hành khách không đư
ợ c th ực hi ện các h ợp đồ n g v ận chuy ển tài s ản trong tr ư
ờng h ợp đa ng th ực hi ện h ợp
đồn g v ận chuy ển hành khách;(SAI n ếu nhà xe quy đị nh có th ểv ận chuy ển c ảhành khách và tài s ản, vì đố i t ư
ợ ng c ủa h ợp
đồn g v ận chuy ển là công vi ệc ph ải th ực hi ện)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×