Tải bản đầy đủ

Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển

Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ thanh toán tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG nếu các 
bên không có thỏa thuận rằng bên thuê phải trả phí trước khi thực hiện công việc vận chuyển thì theo nguyên tắc chung 
người nhận sẽ là người trả tiền dịch vụ, nhằm bảo về quyền về của bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ của bên vận chuyển)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×