Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra thì bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho mình

Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại xảy ra thì bên thuê vận chuyển có quyền 
yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho mình.(SAI chỉ chi trả trong phạm vi bảo hiểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×