Tải bản đầy đủ

Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ

Khi bên v ận chuy ển ch ậm th ực hi ện ngh ĩa v ụv ận chuy ển mà gây thi ệt h ại cho bên thuê v ận chuy ển thì ph ải ch ịu trách
nhi ệm v ềch ậm th ực hi ện ngh ĩa v ụ.( SAI trong TH b ất kh ảkháng và không có th ỏa lu ận r ằng trong m ọi TH n ếu ch ậm th ực
hi ện ngh ĩa v ụthì ph ải b ồi th ư
ờ ng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×