Tải bản đầy đủ

Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển khi có thiệt hại xảy ra

Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển
khi có thiệt hại xảy ra.(SAI chỉ có những hành khách tham gia trong hợp đồng giao dịch thì bên v ận chuyển mới phải chịu
trách nhiệm bồi thường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×