Tải bản đầy đủ

Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng sức khỏe cho hành khách thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật

Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng sức khỏe cho hành khách thì bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận 
nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy định của pháp luật? (SAI sẽ không phải bồi thường trong TH bất khả kháng, 
khi đó sẽ áp dụng các quy định về bảo hiểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×