Tải bản đầy đủ

Bên vận chuyển phải có giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hoặc hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp

Bên v ận chuy ển ph ải có gi ấy phép kinh doanh v ận chuy ển tài s ản ho ặc hành khách do c ơquan nhà n ư
ớ c có th ẩm quy ền
c ấp ?(SAI không c ần gi ấy phép nh ưng ph ải tuân th ủcác đi ều ki ện b ảo đả m cho hành khách khi tham gia d ịch v ụ, nh ưđó ng
b ảo hi ểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×