Tải bản đầy đủ

Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra

Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra?(SAI vé là bằng 
chứng của việc giao kết nhưng trong TH ko có vé nhưng có các căn cứ khác chứng minh việc hành khách có tham gia hợp 
đồng thì họ vẫn được nhận bảo hiểm khi xảy ra tai nạn)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×