Tải bản đầy đủ

Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu

H ợp đồ n g v ận chuy ển hành khách thu ộc lo ại h ợp đồ n g m ẫu? (Sai. Vì h ợp đồ n g m ẫu có hình th ức b ằng van b ản còn h ợp
đồn g v ận chuy ển có hình th ức l ời nói).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×