Tải bản đầy đủ

Tài sản được quy định tại điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản

Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì 
phù hợp với quy định của pháp luật)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×