Tải bản đầy đủ

Người dưới sáu tuổi không được tham gia hoạt động vận chuyển hành khách

Ng ư
ời d ư
ớ i sáu tu ổi không đư
ợ c tham gia ho ạt độ n g v ận chuy ển hành khách? Trong quá trình v ận chuy ển tài s ản, tài s ản
b ị thi ệt h ại thì bên v ận chuy ển ph ải ch ịu trách nhi ệm dân s ự? (SAI pháp lu ật ko có quy đị nh c ấm tr ẻem d ư
ớ i 6 tu ổi ko đc
tham gia vân chuy ển, tài s ản b ị thi ệt h ại trong quá trình v ẫn chuy ển nh ưng bên v ận chuy ển không ph ải b ồi th ư
ờng khi có
s ựki ện b ất kh ảkháng, tr ừTH có th ỏa thu ận khác)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×