Tải bản đầy đủ

A thuê b vận chuyển tài sản cho mình trên đường vận chuyển xe của b bị gãy trục và lao xuống vách núi hậu quả là tài sản của a bị hư hỏng toàn bộ

A thuê B v ận chuy ển tài s ản cho mình trên đư
ờ n g v ận chuy ển xe c ủa B b ị gãy tr ục và lao xu ống vách núi h ậu qu ảlà tài
s ản c ủa A b ị h ưh ỏng toàn b ộ. Trong tr ư
ờ ng h ợp này, B ph ải b ồi th ư
ờ ng cho A? (SAI n ếu nh ưxe c ủa A gây thi ệt h ại trong
tr ư
ờ ng h ợp ngu ồn nguy hi ểm cao độ gây ra và trách nhi ệm v ềb ảo d ư
ợ ng xe theo th ỏa thu ận do A đả m nhi ệm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×