Tải bản đầy đủ

Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ

Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh nghĩa vụ?  (ĐÚNG vì về bản chất 
không có sự thay đổi về nghĩa vụ phải thực hiện và chủ thể trong giao dịch)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×