Tải bản đầy đủ

Trong trường hợp người thứ ba có lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm thì bên bảo hiểm không phải trả tiền cho bên được bảo hiểm

Trong tr ư
ờ ng h ợp ng ư
ờ i th ứba có l ỗi c ốý gây thi ệt h ại cho đố i t ư
ợ ng b ảo hi ểm thì bên b ảo hi ểm không ph ải tr ảti ền cho
bên đư
ợ c b ảo hi ểm? (SAI tùy thu ộc vào t ừng lo ại b ảo hi ểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×