Tải bản đầy đủ

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự

Gi ấy ủy quy ền và h ợp đồ n g ủy quy ền đề u là h ợp đồ n g dân s ự? (SAI thông th ư
ờ ng h ợp đồ n g ủy quy ền ph ải có s ựth ống
nh ất ý ch ỉ c ủa 2 bên phát sinh theo quan h ệds, còn gi ấy ủy quy ền phát sinh theo quan h ệhành chính VD giám đố c ủy
quy ền cho phó giám đố c th ực hi ện các công vi ệc c ủa công ty)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×