Tải bản đầy đủ

HỢP ĐỒNG có đối TƯỢNG là CÔNG VIỆC

HỢP ĐỒNG CÓ ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG VIỆC
1.
Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều là hợp đồng dân sự? (SAI thông thường hợp
đồng ủy quyền phải có sự thống nhất ý chỉ của 2 bên phát sinh theo quan hệ ds, còn giấy ủy
quyền phát sinh theo quan hệ hành chính VD giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc thực hiện các
công việc của công ty)
2.
Đối tượng của hợp đồng vận chuyển hành khách là hành khách?(SAI đó là công việc phải
thực hiện: việc vân chuyển)
3.
Trong trường hợp người thứ ba có lỗi cố ý gây thiệt hại cho đối tượng bảo hiểm thì bên
bảo hiểm không phải trả tiền cho bên được bảo hiểm? (SAI tùy thuộc vào từng loại bảo hiểm)
4.
Hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng có điều kiện? (SAI là nghĩa vụ có điều kiện, bởi vì hợp
đồng bảo hiểm đã có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết nhưng sự kiện bảo hiểm phát sinh theo hợp
đồng đã có hiệu lực pháp luật)
5.
Bên vận chuyển tài sản phải trông coi tài sản trên đường vận chuyển?(ĐÚNG đó là nghĩa
vụ của bên vận chuyển ts)
6.
Bên vận chuyển hành khách có quyền từ chối chuyên chở nếu hành khách không thanh

toán cước phí vận chuyển trước cuộc hành trình? (ĐÚNG phụ thuộc theo sự thỏa thuận của các
bên)
7.
Ủy quyền cho người thứ ba thực hiện quyền yêu cầu không phải là căn cứ phát sinh
nghĩa vụ? (ĐÚNG vì về bản chất không có sự thay đổi về nghĩa vụ phải thực hiện và chủ thể
trong giao dịch)
8.
A thuê B vận chuyển tài sản cho mình, trên đường vận chuyển xe của B bị gãy trục và
lao xuống vách núi, hậu quả là tài sản của A bị hư hỏng toàn bộ. Trong trường hợp này, B phải bồi
thường cho A?(SAI nếu như xe của A gây thiệt hại trong trường hợp nguồn nguy hiểm cao độ gây
ra và trách nhiệm về bảo dượng xe theo thỏa thuận do A đảm nhiệm)
9.
Hành khách có quyền mang theo hành lý mà không bị tính cước?(ĐÚNG do thảo thuân
và quy định của nhà xe)
10.
Hành khách có hành lý thì bị tính cước vận chuyển riêng đối với hành lý?
(SAI tùy thuộc vào thỏa thuận)
11.
Người dưới sáu tuổi không được tham gia hoạt động vận chuyển hành
khách? Trong quá trình vận chuyển tài sản, tài sản bị thiệt hại thì bên vận chuyển phải chịu trách
nhiệm dân sự? (SAI pháp luật ko có quy định cấm trẻ em dưới 6 tuổi ko đc tham gia vân chuyển,
tài sản bị thiệt hại trong quá trình vẫn chuyển nhưng bên vận chuyển không phải bồi thường khi
có sự kiện bất khả kháng, trừ TH có thỏa thuận khác)
12.
Tài sản được quy định tại Điều 163 đều có thể là đối tượng được vận chuyển
trong hợp đồng vận chuyển tài sản. (Đúng vì phù hợp với quy định của pháp luật)
13.
14.

Dịch vụ EMS của bưu điện là một hình thức vận chuyển tài sản?(ĐÚNG)
Cũng như bên vận chuyển hành khách, bên vận chuyển tài sản có trách

nhiệm mua bảo hiểm tài sản vận chuyển?(SAI mua bảo hiểm trách nhiệm ds)
15.
Hợp đồng vận chuyển hành khách thuộc loại hợp đồng mẫu?(Sai. Vì hợp
đồng mẫu có hình thức bằng van bản còn hợp đồng vận chuyển có hình thức lời nói).
16.
Hành khách không có vé không được tổ chức bảo hiểm thanh toán tiền bảo
hiểm khi có tai nạn xảy ra?(SAI vé là bằng chứng của việc giao kết nhưng trong TH ko có vé
nhưng có các căn cứ khác chứng minh việc hành khách có tham gia hợp đồng thì họ vẫn được


nhận bảo hiểm khi xảy ra tai nạn)


17.

Bên vận chuyển phải có giấy phép kinh doanh vận chuyển tài sản hoặc

hành khách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp?(SAI không cần giấy phép nhưng phải tuân
thủ các điều kiện bảo đảm cho hành khách khi tham gia dịch vụ, như đóng bảo hiểm)
18.
A thuê B người chở khách bằng xe máy, B đưa mũ bảo hiểm cho A nhưng A
không đội, trường hợp này A phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm
khi lưu hành trên đường bằng xe máy?(SAI nếu cũng có lối cảu B trong trừng hợp không giám sát
và theo dõi các điều kiện an toàn trong khi thực hiện dịch vụ)
19.
Khi xảy ra thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho hành khách thì bên vận
chuyển phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận, nếu không có thỏa thuận thì áp dụng các quy
định của pháp luật? (SAI sẽ không phải bồi thường trong TH bất khả kháng, khi đó sẽ áp dụng các
quy định về bảo hiểm)
20.
Bên vận chuyển phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các hành
khách đang trên phương tiện của bên vận chuyển khi có thiệt hại xảy ra.(SAI chỉ có những hành
khách tham gia trong hợp đồng giao dịch thì bên vận chuyển mới phải chịu trách nhiệm bồi
thường)
21.
Hành khách chỉ có thể là cá nhân.(SAI hành khách có thể là pháp nhân
trong trường hợp 1 công ty kí kết hợp đồng dịch vụ vận chuyển cho nhân viên đi nghỉ mát)
22.
Khi bên vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ vận chuyển mà gây thiệt hại
cho bên thuê vận chuyển thì phải chịu trách nhiệm về chậm thực hiện nghĩa vụ.(SAI trong TH bất
khả kháng và không có thỏa luận rằng trong mọi TH nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thì phải bồi
thường)
23.
Trong trường hợp tài sản vận chuyển đã được mua bảo hiểm mà có thiệt hại
xảy ra, thì bên thuê vận chuyển có quyền yêu cầu tổ chức bảo hiểm chi trả toàn bộ thiệt hại cho
mình.(SAI chỉ chi trả trong phạm vi bảo hiểm)
24.
Bên thuê vận chuyển tài sản là bên nhận tài sản.(SAI bên nhận tài sản có
thể là người thứ 3)
25.

Nếu không có thỏa thuận gì khác thì bên nhận tài sản là bên có nghĩa vụ

thanh toán tiền cước vận chuyển;(ĐÚNG nếu các bên không có thỏa thuận rằng bên thuê phải trả
phí trước khi thực hiện công việc vận chuyển thì theo nguyên tắc chung người nhận sẽ là người
trả tiền dịch vụ, nhằm bảo về quyền về của bên nhận ts đồng thời làm tăng trách nhiệm thực
hiện nghĩa vụ của bên vận chuyển)
26.
Xe vận chuyển hành khách không được thực hiện các hợp đồng vận chuyển
tài sản trong trường hợp đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hành khách;(SAI nếu nhà xe quy
định có thể vận chuyển cả hành khách và tài sản, vì đối tượng của hợp đồng vận chuyển là công
việc phải thực hiện)
27.
Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì
tính giá trị tài sản tại thời điểmvà tại địa điểm nơi xảy ra thiệt hại về tài sản;(SAI tính từ khi nhận
tài sản đến khi giao tài sản)
28.
Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì
tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nhận tài sản vận chuyển;(ĐÚNG)
29.
Trong trường hợp tính giá trị tài sản thiệt hại đối với tài sản vận chuyển thì
tính giá trị tài sản tại thời điểm và tại địa điểm nơi giao tài sản;(SAI từ lúc bên vận chuyển nhận ts
đến khi giao cho người nhận)
30.
Công ty A thuê công ty du lịch B tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên của
mình ở Quảng Ninh, công ty du lịch B đã sử dụng xe của công ty để vận chuyển nhân viên của


công ty A đến Quảng Ninh, đây không phải là hợp đồng vận chuyển hành khách;(cô ơi câu này
em vẫn chưa trả lời được vì cũng khó phân biệt được giữa hợp đồng dịch vụ và vận chuyển cô ạ,
cô giải thích giúp em với ạ)
31.
Nếu không thỏa thuận nào khác bên vận chuyển tài sản giao hàng tại nơi
cư trú của bên thuê vận chuyển;(SAI địa điểm là điều khoản bắt buộc nên phải được thỏa thuạn
từ trước)
32.

Trong hợp đồng vận chuyển hành khách hoặc tài sản không có điều khoản

về tiền cước mà bên thuê vận chuyển phải trả thì bên thuê vận chuyển không phải trả tiền
cước(SAI tiền cước là điều khoản cơ bản)
33.
Vũ khí bị nghiêm cấm vận chuyển trên các phương tiện vận chuyển hành
khách và tài sản;(SAI nếu các loại vũ khí không thuộc danh mục cấm vân có thêt được vận
chuyển)
34.

Tài sản vận chuyển phát sinh hoa lợi trong thời gian vận chuyển mà làm

phát sinh thêm chi phí thì bên vận chuyển có quyền từ chối vận chuyển hoa lợi; (ĐÚNG theo thảo
thuận của các bên)
35.
Bên vận chuyển có quyền chuyển tài sản, hành khách cho bên vận chuyển
khác trong quá trình vận chuyển nếu bên thuê vận chuyển không phải trả thêm chi phí; (SAI
trong trường hợp các bên đã có thỏa thuận ko được tra đổi và phải do chính bên vận chuyển thực
hiện)
36.
Trong thời gian vận chuyển do mưa lớn, đường sạt lở xe không thể lưu
hành, bên vận chuyển phải đi tuyến khác xa hơn làm phát sinh thêm nhiều chi phí thì bên bên
vậnchuyển có quyền thu thêm cước vận chuyển;(SAI trong trường hợp các bên ko có thỏa thuận
từ trước)
37.
Trong trường hợp bên vận chuyển hành khách chở quá số hành khách cho
phép theo yêu cầu của khách, thì cả hành khách và bên vận chuyển cùng phải chịu trách nhiệm
khi có những thiệt hại xảy ra;(SAI chỉ có nhà khách phải bồi thường vì không tuân thủ theo quy
định vận chuyển)
38.
Đại diện theo ủy quyền được xác lập theo hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể
ủy quyền theo hình thức miệng)
39.
Nếu bên được ủy quyền là tổ chức tất yếu sẽ phát sinh quan hệ ủy quyền
lại;(SAI vì ủy quyền là sự thỏa thuận)
40.
Hợp đồng ủy quyền chỉ chấm dứt trong trường hợp một trong hai bên chủ
thể chết khi các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật qui định công việc ủy quyền gắn liền với nhân
thân của các chủ thể trong hợp đồng ủy quyền;(SAI có thể chấm dứt theo thỏa thuận, khi bên ủy
quyền cảm thấy việc ủy quyenf không cần thiết)
41.
Trong trường hợp bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá công
việc ủy quyền thì phải chịu trách nhiệm về phần công việc vượt quá phạm vi ủy quyền;(ĐÚNG
nếu vượt quá phạm vi ủy quyền thì bên được ủy quền phải chịu trách nhiệm với hành vi vượt quá
của mình)
42.
Khi bên được ủy quyền thực hiện công việc vượt quá phạm vi ủy quyền,
nhưng đem lại lợi ích cho bên ủy quyền thì không phải chịu trách nhiệm về hành vi vượt quá
phạm vi ủy quyền; (SAI nếu gây thiệt hại cho phía bên kia vẫn phải chịu trách nhiệm về phần
vượt quá)
43.
Pháp nhân chỉ được phép nhận ủy quyền trong qua hợp đồng ủy quyền
trong trường hợp công việc ủy quyền nằm trong chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân;


(ĐÚNG khi tiếp nhận nghĩa vụ ủy quyền pháp nhân phải xem xét công việc đó có ảnh hưởng đến
lợi ích của công ty hay không, nếu không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động pháp nhân
sẽ ko tiếp nhận việc ủy quyền)
44.
Pháp nhân nhận ủy quyền từ chủ thể khác thông qua hợp đồng ủy quyền
mà nội dung công việc không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của pháp nhân thì
người đứng đầu pháp nhân phải chịu trách nhiệm;(ĐÚNG nếu tiếp nhận công việc ủy quyền mà
gây thiệt hại thì người đại diện tiếp nhận ủy quyền phải chịu trách nhiệm)
45.
Nhà nước ủy quyền cho cá cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, pháp nhân, cơ
quan nhà nước … chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Nhà nước phải thông qua hợp đồng
ủy quyền;(SAI có thể thông qua giấy ủy quyền)
46.
Bên thuê vận chuyển tài sản có thể là bên được ủy quyền;(ĐÚNG)
47.
Người có quan hệ nghĩa vụ với bên ủy quyền có quyền hủy bỏ hợp đồng
nếu bên được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung nghĩa vụ. (ĐÚNG 1 bên có quyền hủy bỏ
hợp đồng nếu bên kia có sự vi phạm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×