Tải bản đầy đủ

Giữa hợp đồng thuê và hợp đồng mượn chỉ có điểm khác nhau duy nhất là bên thuê phải trả tiền thuê còn bên mượn không phải đáp ứng lại bất kỳ lợi ích vật chất nào

Gi ữa h ợp đồ n g thuê và h ợp đồ n g m ư
ợ n ch ỉ có đi ểm khác nhau duy nh ất là bên thuê ph ải tr ảti ền thuê còn bên m ư
ợ n không
ph ải đá p ứn g l ại b ất k ỳl ợi ích v ật ch ất nào;(SAI khác nhau v ềth ời đi ểm phát sinh hi ệu l ực v ới h ợp đồ n g m ư
ợ n là h ợp
đồn g th ực t ế, còn thuê là ưn g thu ận, h ậu qu ảpháp lí c ũng có nhi ều đi ểm khác bi ệt)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×