Tải bản đầy đủ

Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược

Bi ện pháp b ảo đả m cho h ợp đồ n g thuê ch ỉ có th ểlà ký c ư
ợ c ; (SAI bi ện pháp kí c ư
ợ c ch ỉ áp d ụng đố i v ới h ợp đồ n g thuê
độn g s ản, nh ưng h ợp đồn g thuê có th ểáp d ụng nhi ều bi ện pháp b ảo đảm khác nhau ph ụthu ộc vào th ỏa thu ận c ủa các bên
ch ủth ể)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×