Tải bản đầy đủ

Khi hợp đồng thuê mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực

Khi hợp đồng thuê mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có hiệu lực;(ĐÚNG điều 
khoản cơ bán là điều khoản bắt buộc với mọi hợp đồng, nếu thiếu 1 trong các điều khoản cơ bản hợp đồng sẽ ko phát sinh 
hiệu lực pháp luật)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×