Tải bản đầy đủ

Bên thuê khoán chỉ có thể là pháp nhân

Bên thuê khoán ch ỉ có th ểlà pháp nhân;(SAI có th ểlà cá nhân, t ổh ợp tác, h ộgia đì nh)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×