Tải bản đầy đủ

Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản

Quy ền tài s ản không th ể là đố i t ư
ợ ng c ủa h ợp đồ n g thuê ho ặc m ư
ợ n tài s ản; ( Đ
ÚNG quy ền tài s ản có tính ch ất g ắn bó m ật
thi ết v ới ch ủsh nên ko tr ởthành đố i t ư
ợ ng c ủa h đthuê)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×