Tải bản đầy đủ

Khi các bên trong hợp đồng thuê tài sản thỏa thuận bên thuê tài sản trả tiền thuê bằng tài sản cùng loại với tài sản thuê

Khi các bên trong h ợp đồ n g thuê tài s ản th ỏa thu ận bên thuê tài s ản tr ảti ền thuê b ằng tài s ản cùng lo ại v ới tài s ản thuê, thì
h ợp đồ n g đó tr ởthành h ợp trao đổ i tài s ản; (SAI b ản ch ất c ủa h ợp đồ n g trao đổ i tài s ản là v ật đổ i v ật, nh ưng sau khi trao
đổi 2 bên s ẽtr ởthành ch ủs ởh ữu c ủa ts đã giao d ịch, còn đối v ới h ợp đồn g thuê đó ch ỉ là th ỏa thu ận v ềph ương th ức thanh
toán ch ứbên thuê ko tr ởthành ch ủs ởh ữu c ủa ts thuê)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×