Tải bản đầy đủ

Khi bên thuê được bên cho thuê miễn thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê thì hợp đồng thuê được chuyển thành hợp đồng mượn tài sản

Khi bên thuê đư
ợ c bên cho thuê mi ễn th ực hi ện ngh ĩa v ụtr ảti ền thuê thì h ợp đồ n g thuê đư
ợ c chuy ển thành h ợp đồ n g

ợ n tài s ản ;(SAI đó ch ỉ đư
ợ c coi là mi ễn ngh ĩa v ụ, vì b ản ch ất c ủa h ợp đồ n g thuê và m ư
ợ n là khác nhau v ềth ời đi ểm
phát sinh hi ệu l ưc và h ậu qu ảpháp lí…)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×