Tải bản đầy đủ

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN sử DỤNG tài sản

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
1. Hợp đồng thuê tài sản là hợp đồng thực tế; (SAI là hợp đồng ưng thuận theo thỏa thuận của
các bên)
2. Đối tượng của hợp đồng thuê tài sản chỉ có thể là vật đặc định hoặc vật không tiêu hao; (SAI
đối tượng có thể là vật cùng loại. ví dụ thuê xe máy, oto….cô ơi em chưa tìm thấy ví dụ mà đối
tượng của hợp đồng thuê có thể là vật tiêu hao ạ)
3. Bên cho thuê tài sản là chủ sở hữu tài sản thuê;(SAI bên cho thuê có thể là người được chủ sở
hữu ủy quyền, hoặc trong trường hợp cho thuê lại)
4. Khi bên thuê được bên cho thuê miễn thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê thì hợp đồng thuê được
chuyển thành hợp đồng mượn tài sản;(SAI đó chỉ được coi là miễn nghĩa vụ, vì bản chất của hợp
đồng thuê và mượn là khác nhau về thời điểm phát sinh hiệu lưc và hậu quả pháp lí…)
5. Khi các bên trong hợp đồng thuê tài sản thỏa thuận bên thuê tài sản trả tiền thuê bằng tài sản
cùng loại với tài sản thuê, thì hợp đồng đó trở thành hợp trao đổi tài sản;(SAI bản chất của hợp
đồng trao đổi tài sản là vật đổi vật, nhưng sau khi trao đổi 2 bên sẽ trở thành chủ sở hữu của ts
đã giao dịch, còn đối với hợp đồng thuê đó chỉ là thỏa thuận về phương thức thanh toán chứ bên
thuê ko trở thành chủ sở hữu của ts thuê)
6. Quyền tài sản không thể là đối tượng của hợp đồng thuê hoặc mượn tài sản; (ĐÚNG quyền tài
sản có tính chất gắn bó mật thiết với chủ sh nên ko trở thành đối tượng của hđ thuê)
7. Chủ thể của hợp đồng thuê khoán bắt buộc một bên phải là người đang trực tiếp sản xuất, kinh
doanh;(SAI tùy thuộc vào mục đích của các chủ thể khi tham gia giao dịch ko bắt buộc phải là
người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh)

8. Bên thuê khoán chỉ có thể là pháp nhân;(SAI có thể là cá nhân, tổ hợp tác, hộ gia đình)
9. Khi hợp đồng thuê, mượn tài sản thiếu một trong các điều khoản cơ bản thì hợp đồng không có
hiệu lực;(ĐÚNG điều khoản cơ bán là điều khoản bắt buộc với mọi hợp đồng, nếu thiếu 1 trong
các điều khoản cơ bản hợp đồng sẽ ko phát sinh hiệu lực pháp luật)
10. Biện pháp bảo đảm cho hợp đồng thuê chỉ có thể là ký cược;(SAI biện pháp kí cược chỉ áp
dụng đối với hợp đồng thuê động sản, nhưng hợp đồng thuê có thể áp dụng nhiều biện pháp bảo
đảm khác nhau phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên chủ thể)
11. Khi các bên thỏa thuận đối tượng của hợp đồng thuê tài sản là vật tiêu hao, thì bên cho thuê
phải chịu rủi ro về đối tượng hợp đồng thuê;(SAI đối tượng của hợp đồng thuê phải là vật ko tiêu
hao, căn cứ theo bản chất của việc thuê là trả lại tài sản thuê)
12. Giữa hợp đồng thuê và hợp đồng mượn chỉ có điểm khác nhau duy nhất là bên thuê phải trả
tiền thuê, còn bên mượn không phải đáp ứng lại bất kỳ lợi ích vật chất nào; (SAI khác nhau về thời
điểm phát sinh hiệu lực với hợp đồng mượn là hợp đồng thực tế, còn thuê là ưng thuận, hậu quả
pháp lí cũng có nhiều điểm khác biệt)
13. Hợp đồng mượn tài sản là hợp đồng thực tế.(ĐÚNG dựa vào bản chất của việc cho mượn ta
thấy rằng bên cho mượn không được đáp ứng bất kì 1 lợi ích vật chất nào đối với bên mượn (hợp
đồng ko có đền bù), cho nên pháp luật cho phép bên cho mượn có những thời gian để cân nhắc,
tính toán trong việc định đoạt ts của mình)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×