Tải bản đầy đủ

Hợp đồng vay tài sản có hl kể từ thời điểm bên cho vay chuyển giao tài sản vay cho bên vay

H ợp đồ n g vay tài s ản có hl k ểt ừth ời đi ểm bên cho vay chuy ển giao tài s ản vay cho bên vay. (SAI để đả m b ảo quy ền và l ợi
ích cho c ả2 bên thì hi ệu l ực c ủa h ợp đồ n g vay do các bên th ỏa thu ận, là h ợp đồ n g ưn g thu ận)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×