Tải bản đầy đủ

Khi tài sản tặng cho đã được chuyển cho bên được tặng cho thì bên tặng cho không có quyền đòi lại tài sản tặng cho

Khi tài sản tặng cho đã được chuyển cho bên được tặng cho thì bên tặng cho không có quyền đòi lại tài sản tặng 
cho; (ĐÚNG vì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×