Tải bản đầy đủ

Điều kiện trong hợp đồng tặng cho có điều kiện không phải là kết quả thỏa thuận mà là ý chí đơn phương củabeen tặng cho

Đi ều ki ện trong h ợp đồn g t ặng cho có đi ều ki ện không ph ải là k ết qu ảth ỏa thu ận mà là ý chí đơn ph ương c ủabeen t ặng
cho;( Đ
úng tuy 2 bên có th ểth ỏa thu ận nh ưng quy ền quy ết đị nh cu ối cùng v ềđi ều ki ện là do bên t ặng cho đư a ra nên nó
được xác định là ý chí đơn ph ương c ủa bên t ặng cho)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×