Tải bản đầy đủ

Bên tặng cho phải chịu trách nhiệm về các rủi ro mà tài sản tặng cho đã gây ra cho bên được tặng cho

Bên t ặng cho ph ải ch ịu trách nhi ệm v ềcác r ủi ro mà tài s ản t ặng cho đã gây ra cho bên đư
ợ c t ặng cho ; (SAI ví d ụtrong
tr ư
ờ ng h ợp có th ỏa thu ận khác, ví d ụ2 bên đã th ỏa thuân sau khi đã t ặng cho bên t ặng cho ko có b ất kì trách nhi ệm gì v ề
tài s ản)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×