Tải bản đầy đủ

Khi lãi suất vượt quá 150 phần trăm lãi suất của ngân hàng nhà nước tương ứng thì hợp đồng vay có lại trở thành hợp đồng vay không lãi do vi phạm qui định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

 Khi lãi suất vượt quá 150 phần trăm lãi suất của Ngân hàng nhà nước tương ứng thì hợp đồng vay có lại trở thành hợp 
đồng vay không lãi do vi phạm qui định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản;(SAI sẽ áp dụng quy định pháp luật , khi có 
tranh chấp tòa sẽ áp dụng theo lãi cơ bản mà nhà nước quy định)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×