Tải bản đầy đủ

Đối tượng của hợp đồng trao đổi tài sản phải là vật cùng loại

Đối t ượng c ủa h ợp đồn g trao đổi tài s ản ph ải là v ật cùng lo ạ;(SAI
i
có th ểlà nhi ều lo ại v ật mi ễn là phù h ợp v ới đi ều ki ện
c ủa ts theo quy đị nh c ủa PL)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×