Tải bản đầy đủ

Bên mua phải tiếp tục kế thừa các quyền và nghĩa vụ liên quan đến người thứ ba đối với tài sản mua

 Bên mua phải tiếp tục kế thừa các quyền và nghĩa vụ liên quan đến người thứ ba đối với tài sản mua;(SAI vì khi hợp đồng
mua bán có hiệu lực nên bên mua trở thành chủ sở hữu của ts do đó có toàn quyền quyết định đối với ts)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×